Edukacja - Nasza oferta
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Dobry Start” jest 8 – letnią szkołą w programie wychowawczo – profilaktycznym. Szkoła przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym i dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężonym z autyzmem.
W szkole realizuje sie cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie. Cele dydaktyczne są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach. Realizowane są cele wychowawcze zawarte w programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły, w szczególności poprzez wychowanie młodego człowieka w duchu tolerancji, mądrości i szacunku dla innych oraz stwarzanie sytuacji wyzwalającycy aktywność poznawczą ucznia.
Głównym celem szkoły jest rozwijanie możliwości uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną i przygotowanie ich do integracji ze społeczeństwem poprzez:
Zajęcia w szkole „Dobry Start” prowadzone są przez aktywną, dobrze przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz zespół specjalistów. Praca w szkole i w domu jest w pełni skoordynowana, a rodzice są najlepszymi  sojusznikami pedagógów w procesie wychowawczym.
W ramach I etapu edukacyjnego (klasy I – III) odbywają się zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne.
II etap edukacyjny (klasy IV – VIII) składa się z następujących przedmiotów: