O Szkole
   Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dobry Strat jest nowoczesną szkołą terapeutyczną wpisaną do rejestru ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Miasto Szczecin. Idea powstania szkoły jest kontynuacją koncepcji edukacji włączającej, rozpoczętej w Integracyjnym Przedszkolu Zdrowia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koncepcja ta umożliwia uczniom dostęp do pełnego zakresu szans edukacyjnych i społecznych w grupie rówieśniczej poprzez:

 

Co nas wyróżnia?

 

Misja
Misją Szkoły Dobry Strat jest tworzenie uczniom warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i społeczno – emocjonalnego. Przekazujemy dzieciom wiedzę i umiejętności, które przyczynią się do godnego i niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie.

 

Nasz Cel
Realizacja programu nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz programu wychowawczego z wykorzystaniem zasad terapii behawioralnej uwzględniając indywidualne zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Nasze Wartości
Respektowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka z uwzględnieniem jego godności, podmiotowości i praw.

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną!