O Szkole
   Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dobry Strat jest nowoczesną szkołą terapeutyczną wpisaną do rejestru ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Miasto Szczecin. Idea powstania szkoły jest kontynuacją koncepcji edukacji włączającej, rozpoczętej w Integracyjnym Przedszkolu Zdrowia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koncepcja ta umożliwia uczniom dostęp do pełnego zakresu szans edukacyjnych i społecznych w grupie rówieśniczej poprzez:

 

Co nas wyróżnia?

 

Misja
Misją Szkoły Dobry Strat jest tworzenie uczniom warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i społeczno – emocjonalnego. Przekazujemy dzieciom wiedzę i umiejętności, które przyczynią się do godnego i niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie.

 

Nasz Cel
Realizacja programu nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz programu wychowawczego z wykorzystaniem zasad terapii behawioralnej uwzględniając indywidualne zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Nasze Wartości
Respektowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka z uwzględnieniem jego godności, podmiotowości i praw.

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną!

Terapia behawioralna
Terapia behawioralna charakteryzuje się niezwykle wysoką i potwierdzoną naukowo efektywnością w zakresie terapii dzieci. Podstawowym celem  procesu terapeutyczno – edukacyjnego jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną niezależność dziecka i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Drogą do tego celu jest budowanie motywacji u dziecka, systematyczne wzmacnianie zachowań pożądanych, kontrolowanie sytuacji w której zachowanie przebiega, stosowanie małych kroków w procesie uczenia się i stopniowanie trudności.
Główne cele terapii behawioralnej:
Praktyczne zastosowanie terapii behawioralnej:
Wspieramy proces edukacyjny na każdym szczeblu rozwoju dziecka.